یار یار لری زمین جمبشتی بیا از منوچهر زنگنه

یار یار لری زمین جمبشتی بیا از منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری ریشمه کردی سفید از منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری ریشمه کردی سفید از منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری عاشقم سی تیه لت از منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری عاشقم سی تیه لت از منوچهر زنگنه

دانلود دکلمه لری او رو منوچهر زنگنه

دانلود دکلمه لری او رو منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری یار یار منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری یار یار منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری خوم و خوت منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری خوم و خوت منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری کافری منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری کافری منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری آه منوچهر زنگنه

دانلود آهنگ لری آه منوچهر زنگنه