دکلمه لری ۳ از مریم شفیع زاده و شعر حسین جهانشاد (مینجایی)

دکلمه لری ۳ از مریم شفیع زاده و شعر حسین جهانشاد (مینجایی)

دکلمه لری کم بخن با صدای مریم شفیع زاده و شعر حسین جهانشاد (مینجایی)

دکلمه لری کم بخن با صدای مریم شفیع زاده و شعر حسین جهانشاد (مینجایی)

دانلود دکلمه لری چش کال با صدای مریم شفیع زاده و شعر حسین جهانشاد (مینجایی)

دانلود دکلمه لری چش کال با صدای مریم شفیع زاده و شعر حسین جهانشاد (مینجایی)