دانلود آهنگ لری خرمن ناز از مجید عزیزی (مینجایی)

دانلود آهنگ لری خرمن ناز از مجید عزیزی (مینجایی)

دانلود آهنگ لری زیر بارون رفت پاییزی از مجید عزیزی

دانلود آهنگ لری زیر بارون رفت پاییزی از مجید عزیزی

دانلود آهنگ پرندکم از مجید عزیزی (لکی)

دانلود آهنگ پرندکم از مجید عزیزی (لکی)

دانلود آهنگ پری رخسار از مجید عزیزی (لکی)

دانلود آهنگ پری رخسار از مجید عزیزی (لکی)

دانلود آهنگ غمگین لری بهشتی بسازم از مجید عزیزی (مینجایی)

دانلود آهنگ غمگین لری بهشتی بسازم از مجید عزیزی (مینجایی)