دانلود یار یار غمگین و سوزناک لری بهمئی وه دُدر اوته بدوم از دستپاک

دانلود یار یار غمگین و سوزناک لری بهمئی وه دُدر اوته بدوم از دستپاک

دانلود یاریار غمگین لری بهمئی از مرتضی دستپاک (شماره ۱۰)

دانلود یاریار غمگین لری بهمئی از مرتضی دستپاک (شماره ۱۰)

دانلود یاریار لری بهمئی خوندن هم دل ایخوی از مرتضی دستپاک

دانلود یاریار لری بهمئی خوندن هم دل ایخوی از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار لری بهمئی کوه غارونه بگوین از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار لری بهمئی کوه غارونه بگوین از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار یه سرم وه یاسوجه یه سرم وه شیمبار از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار یه سرم وه یاسوجه یه سرم وه شیمبار از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار لری بهمئی از مرتضی دستپاک (۶)

دانلود یار یار لری بهمئی از مرتضی دستپاک (۶)

دانلود یار یار لری بهمئی دسمال سرته بدوم از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار لری بهمئی دسمال سرته بدوم از مرتضی دستپاک

یار یار بهمئی ریم نیسه بگُم وت از مرتضی دستپاک

یار یار بهمئی ریم نیسه بگُم وت  از مرتضی دستپاک