دانلود آهنگ لری فقیری از شمس پورگوهر

دانلود آهنگ لری فقیری از شمس پورگوهر

دانلود آهنگ لری گلکو بهسوم وه چه از حسن نعیمی و جهانگیر اردشیری

دانلود آهنگ لری گلکو بهسوم وه چه از حسن نعیمی و جهانگیر اردشیری

دانلود آهنگ لری پیری از شهریار کریمی

دانلود آهنگ لری پیری از شهریار کریمی

دانلود یار یار غمگین و سوزناک لری بهمئی وه دُدر اوته بدوم از دستپاک

دانلود یار یار غمگین و سوزناک لری بهمئی وه دُدر اوته بدوم از دستپاک

دانلود یاریار غمگین لری بهمئی از مرتضی دستپاک (شماره ۱۰)

دانلود یاریار غمگین لری بهمئی از مرتضی دستپاک (شماره ۱۰)

دانلود یاریار لری بهمئی خوندن هم دل ایخوی از مرتضی دستپاک

دانلود یاریار لری بهمئی خوندن هم دل ایخوی از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار لری بهمئی کوه غارونه بگوین از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار لری بهمئی کوه غارونه بگوین از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار یه سرم وه یاسوجه یه سرم وه شیمبار از مرتضی دستپاک

دانلود یار یار یه سرم وه یاسوجه یه سرم وه شیمبار از مرتضی دستپاک