عکس نوشته های زبان لری از همه ی گویش ها

این پست روزانه بروز می شود. 

مینجایی

طراح: رضا فرهادی

وا خیالِ دیرادیر تَش دِم نیایی
نَه خَوَری دت میا نه خوت میایی

بختیاری

طراح: رضا فرهادی

بهار اوِید وا گل گندم
مو تِینا وا درد خُم مندُم

مینجایی

طراح: رضا فرهادی

بیمَه آوارَه دِه تُرِت وا همه بیحاصلی
حاصلم رسواییَه وا قلبِ رسوا مه بساز

مینجایی

طراح: رضا فرهادی

قِطارکِه بالا سَرِم پُرِش ده شنگَه !

مینجایی

طراح: رضا فرهادی

هَوار جورکَش دِه دِل وریسا
دِه جوم و جوشه چار گوشَه دُنیا

بختیاری

طراح: مسعود حسین پور

بختیاری

طراح: مسعود حسین پور