یار یار غمگین بهمئی ریم نیسه بگُم وت از مرتضی دستپاک

Lori song Download by Morteza dastpak called Rim Nise Begom Vat

♥♥♥♥♥

متن یار یار لری ریم نیسه بگم وت

….

های دی وه دهدر آوته بدُم آو دهست شرینه / اَر بخوی آوته ندیم دِی گووتم بمیره
گو تن خدا نُرفین وه گووم مکُن په گووم چه دونه / نُرفین همو بارُم بکن یارُم پاسوونه
دی وسط انگشتلت سگار چار خط / دی خوشتیپی دلم وت ایخا ریم نیسه بگُم وت
دا گل ره دیرُم گو دوربین زردی بِخِر بره کِند مالش / گو تن خدا خورده جورش آی بکن اَز مال بدرارش
دی یا خدا میره گَرِت آقای دپاک ایگریال مار وه بوش ایایه / چندی گلَ کردُم مخملی مُختش نیدرایه

دی هر جا هسوی یادت وه خیر گل مهروونُم
دی دی وه بلندی گردنت مه یه قیلونی بسازُم / دی نافته گورَو کنُم مَلَمه بووازُم
دی کچل مفو تفو گیرل زرد و زنگو / ز خدا رَوضی نبو ته ( تو ) وه گل بنی بو
دا چه درُنگه آزَوری من لردگون دا چه درنگه آزوی رو مرده من مَولی
ته ( تو ) بیو اَ سرُم رد وو بره خین نیای همی کوگ سینه خَولی
اَر وه دیریت سر خوَشُم همی وو من بهمیی بروُم زر او خاک
یه نوار و سروی اَنو سیم بخون مرتضی دسپاک

متن، اختصاصی لر تی وی

64+