دانلود نوحه لری ماه هاشمی کوروش رضوانی فر

••••••••

متن نوحه لری کوروش رضوانی فر با نام ماه هاشمی

……

ای ابوالفضل ای ماه هاشمی / هم علمداری هم برارمی

سر اِو رهتی لو ننی و اِو / چون برارونت بیدن تشنه لو

سر او رهتی ره او بَسه بی / لشکر کفار دسه دسه بی

تی خوم ایگُتم چون تو زنده یی / تو علمدار سرفرازمی

….

کمرم اشکس تا که دیدمت / و دو لو خشکم سیر بوسیدمت

تو وری سر پا دسمه بگِ / هم علمداری هم برارمی

….

و سر اِو که رسیدم که تا او بوورم / هر چه کردم نترسم که وو او بخرم

تا صدات اومه گهتی ای ککا / مِن دلم کردی واویلا و پا

….

مکَشین ای تن پر خون بپوشین کفنم / سکینه منتظره تا مو سیش او بوورم

تا و بالی اسب افتی و زمین / کافرل خوشحال ووبین و کین

مزنین نیزه و مشکم مبرین سرم / سکینه منتظره تا مو سیش او بوورم

مزنین نیزه و مشکم چه سنگینه ستم / مو که قول دادمه اونه برسونم و حرم

….

ای ابوالفضل ای ماه هاشمی / هم علمداری هم برارمی

 

متن، اختصاصی لر تی وی

82+