دانلود نوحه لری عامه زینب کوروش رضوانی فر

••••••

متن نوحه لری کوروش رضوانی فر با نام عامه زینب

….

ای وای حسین یار حسن اکبر کشتن
تش و کِر خیمه نهان اصغرَ کشتن

واویلا عزایه، عزا در کربلایه

عامه زینب کوینی؟ خُل من سرم اکبرَ کشتن
تش و خیمه ی تو نهان و کُر پیغمبرَ کشتن

و خدا شرم نکردن و علی اصغر کشتن
دوور شیر خدا خوت بگو خو اصغر کشتن

بلبل ناز، گل یاس، کموتر بچه ی حیدر کشتن

واویلا عزایه، عزا در کربلایه

بلبل ناز، گل یاسه که کشتن عامه زینب کویه بیدی؟
گوش و گوشواره و انگشت و انگشتره دیدی

تش و خیمهی مو نهان مشکمه دِردن
غیر خوت دونی خدا دونه چه رنجی که کشیدی

دوور فاطمه امرو اسیری و منه قصر یزیدی
مث مولا منه خطبه ت تیغه شمشیر کشیدی

آخ و او لحظه که تیغ منه تشنی حسین بی و تو بیدی
مث مولا تو شجاع بیدی و زونی نبریدی

آخ و او لحظه که اومی و زنده ی حسینت نرسیدی
قتلگاه بی و زنده و حسینت نرسیدی

شمر بِی هرمله بی و تو او ظلمله دیدی
عرش ای داد تکون آه غریبی که کشیدی

 

متن، اختصاصی لر تی وی