دانلود نوحه لری صحرای بلا کوروش رضوانی فر

•••••••

متن نوحه لری کوروش رضوانی فر با نام صحرای بلا

….

ای کربلا صحری بلا آخ و حال زینب، حسین حسین
ای کمر کُه ن ایشکنا، ناله نال زینب، حسین حسین

کُر شهید ککا شهید، دل بلاله زینب، حسین حسین
ای غم وه جون زینب و چی خلاله زینب

ای تش نهان وه خیمه یل، کشتنه ککامه، حسین حسین
وای کی بگُ کی بشنفه شرح ماجرامه، حسین حسین

داد ایزنم ککا ککا نیشنفه صدامه
دای رقیه بونه بونه ایگره، عامه کو بوامه

دای مه پرید و آسمون، کور وابی ستاره
دای تش نها گوشه ی دلم دخت نو دوباره

دای شمر رَ سر سینه ی حسین زینب وه نظاره
دی چه کشی امام حسین بعد مرگ اکبر

دای تش نهان گوشه ی دلش اِو ندان وه اکبر

یکی سر ککا بری ریوری خواهر
دای کاروان وابی اسیر مونده نعش بی سر

*****

با تشکر از کاربر گرامی، مسلم بابت ویرایش متن

متن، اختصاصی لر تی وی