دانلود نوحه لری دشت غم از منوچهر زنگنه

….

متن نوحه لری منوچهر زنگنه با نام دشت غم

….

بنیَر چه روزگاری، بنیر چه سرگماری
بنیَر چطور به سینه م ایشینه نشت خاری

بنیر چطو که دشمن ایخنده وه ای غریبی
بنیر چطو وه غربت بی یار و بی حبیبی

یاری بکن خدا تا مِن دشت غم نواسم
بنگ ایزنه سکینه امدا عمو عباسم

ایخان بگن که مشک لو تشنه اِو نداره
ایخان بگن حسینم تینایه گو نداره

تینایه یار نداره، تینایه گو نداره

متن، اختصاصی لر تی وی

4+