دانلود نوحه لری آخ واویلا چه شیری زمین گیر وابی کوروش رضوانی فر

•••••••

متن نوحه لری کوروش رضوانی فر با نام آخ واویلا چه شیری زمین گیر وابی

…..

آخ واویلا چه شیری زمین گیر وابی
آخ وه روزی که زینب و حسین دیر وابی

دده وه داغ ککا پیر و زمین گیر وابی
دلش وه مشک عباس اِوی فرات سیر وابی

گلیه شیر خدا همدم شمشیر وابی
آخ واویلا چه شیری زمین گیر وابی

ای خدا سی چه وه روز گلل عاطفه رَ
ای خداوند چه وه روز محسن و فاطمه رَ

وه اسیری دلم وی قافله بی فاصله رَ
چه وه روز دل مو خیمه و ای حاصله رَ

چقه سخته که کسی طعنه وه زینب بزنه
نیزه وه نعش حسین ..؟…؟…؟…؟

حرف وه زینب وه سر طعنه و مطلب بزنه
تش وه خیمه ی حسین هی دم و مذهب بزنه

ای وای دای دای کربلا صحری بلا ای واویلا خمیه تش گرفته
ای وای آسمون آشفتیه، ای واویلا ماه ن خک گرفته

ای دای آسمون تش بگره، ای واویلا کی رقیه ن ایزه
دای کی دیه وه روزگار ای واویلا که خورشید وه سر نیزه

ای وای وه لو خندت هفت آسمون ای واویلا داغ وه جون زینب
ای وای دای اندازه هفتاد تا کتاب ای واویلا داره حرف و مطلب

ای دای شقایق باغ بلند، ای واویلا پرپرش کِ
..؟..؟…؟……؟…..؟……؟…..؟

حرف وه زینب وه سر طعنه و مطلب بزنه
تش وه خیمه ی حسین هی دم و مذهب بزنه

متن، اختصاصی لر تی وی