دانلود  شروه  لری بهمئی از قربانعلی عبدالهی
Lori song Download by Ghorbanali abdollahi

♥♥♥♥♥

متن شروه بهمیی

….

دا دهس کنم مین دلم دلمه درارم، طاقت ندیینت بخدا دی ندارم
دهس بکو ای دل درا غصه ای دل منه کشت، از غم ندیینت ریمه نیکنم پشت
تی هر کس و ناکسی زوونمه نبهسم، عاقبت بریینت پشیمون نشهسم
نه خوت بییی قابلم نه کست نه کارت، رسووی حال مونه بنم وه بارت

سی کمال نی نوار نیکنم پر، چن روزه دل باخته یوم وه دل ایزنم قل
در برابر او کارل خوبوت نه بی اعتبارم یه بعضی وخت خوته یه جی گم ایکنی
هر سر منزلی واگرد بیو وه دیارم بلال بلال
کورنی ورگرد بیو یار مهروونم

تو خه نه بو داری ن دویی داری نه فامیل داری کنت رهنمایی خوم دونم چه وه ریم اومده
یه بعضی موقع خوته گم ایکنی سر نیدراری بلال بلال
بزه وه در یل بالا بلند مرگ وم رسیده
جمع کنین مهندسله کارمندله بیورین شاسی بلندله بیلل یه سر کلندل دو سره

تا وا کنن یه مزار سه در چهار جا بو سی خوم و عیالم
تا مهندسم بیا بشنفه باور کنه که ای کر نه بی کسه یو هم کسینه داره
یار جونیم موقی که ایکنی وه ور لباسل سهر مخملینه
حاضرم من ای شوول آماده کنم ریسل جاندارمرینه (ژاندارمری را)
سی قد کوتاه تیه سوز شاسی بلند
سرلی و راخدا دل نیگره جا

متن اختصاصی از لور تی وی

دانلود شروه بهمئی از قربانعلی عبدالهی (شماره ۴)
امتیاز ۵ از ۱ رای