دانلود یار یار و دکلمه غمگین لری بویر احمدی با صدای حسن نعیمی با نام هو که وه داغ لویلش
(لری جنوبی، لری یاسوجی)

هو که وه داغ لویلش جگر مو خال خالیه / خدا کنه خور بیا که بی مو مِن چه حالیه
چه رسمیه مِن ای ولات که هر که شق گپ ایزنه / شلی وه بارش ایکنن که هر دو تیش یبالیه
منه اما اگر ..؟..؟ بنن وه کول و گردنم / وه ننگ ریمه نیکنوم که آخرش حمالیه
و یا اگر که شو و رو بسوزنن وه قیل داغ / همه ش همو گپه ایزنوم، مو حرفلوم سوالیه
همیچه سگ سگه ایخره ..؟..؟ سی خوش ایبره / همیچه غارت از پره چپو کو ماست مالیه
همیچه هر که سی خشه و هرکه چی نبو وشه / فقط مگو کسی چشه خدا چه جی تو خالیه
..؟..؟…؟ ککا نه سر زمین نه من هوا / نه شرقیه نه غربیه، جنوبیه شمالیه

او شلو، لوش تشنه یه، آخی صحری بلایه / هوف هوف دالله، آخی قاره کلایه
ارسه و تنگ وابیه، آخی سر ورد خالی / کو سوار سرکشی، آخی کو سر توالی
نه دوره جنگ و جره، آخی نه روز برنو (لر تی وی) / غیرته جم کردنه آخی دانه وه دم او
گل نشهسه زر دار بلی، دعی سوزی وه دهسش / تن خدا گله زی غیم کنیت آخی خان اومیه وه قهسش
گل بیه پاپیتلوم، آخی گل بیه پرونُم / یه هوی من ای سر کلومه آخی نیه امونُم
مِن دنا برف وم گرو، آخی تو گروهته زونیم / بنگ بزن وه برسه آخی نازنین جونیم

هی یارُم، پازن کوه دنی خمو، و قوچ هم وه کوه کرکس / آرمونُم سی برنو بلند، که رهته وه کول هر کس
کوه دنا برف سفید، آخی منه جونُم، پهنه علفزار / کوگ تیر خرده دلُم، صحره زیه وه کوهسار
گل بیو بالی سرم، گل ایخام بمیرُم / دس بنه سر تییلوم، آخی بمیرُم مرگه ایپذیرُم
خش که موقع مردنُم خوت بیی بالی سرُم دس بنی سر تییلوم تییلمه بوندی /
/ دل وه ناز کردن یار، کفنمه بوونده

متن اختصاصی از لر تی وی