دانلود دکلمه لری احساسی با صدای رحمت فرهادی با نام خیال

Luri declamation by Rahmat Farhadi called Khial

….

متن دکلمه لری خیال

زهر بادا شیر مادر بر کسی، کو زبان مادری گم کرده است

….

کاش یه مغازه بیدک، آدم برهدک بگُهد، بی زحمت یه کم خیال خوش اخوم
بوخشین، ای خنده های ز ته دل چندین آقا؟

ای بی خیالی هایی که ایپشکنن ری زندیی، هر مُستی چند؟
همی روز هایی هدن که آدم بی بغضه، دارین اگوم؟
ز همی سال های بی عذاو، اندازه دل ایما هد؟

راستی آقا، همی شادی هایی که ایفروشین دووم دارن؟ خوون یا نه؟
بله کاشکی یه جایی بید که آدم برهد و بگوهد هی آقا یه زندیی راحت بکش سیم، بی زحمت ز جنس خووس
بله و یو بی جریان زندیی خیالی ایما.

…..

کاری از رادیو بختیاری

متن اختصاصی از لور تی وی

۴٫۵
۰۲

بفرست واسه دوستات: