دانلود دکلمه لری بوخشم قاسم فاضلی

Download Lori declamation by Ghasem Fazeli called Bovakhshom

♥♥♥♥♥

متن دکلمه لری قاسم فاضلی با نام بوَخشُم

…..

بوخشم ار هو که خواسی نبیدم
بوخشم ار خوویاته ندیدم

سی دل خوم نی ار پا پس کشیدم
بوخشم ار که نیمه ره بریدم

بوخشم ار ز دوستیت نا امیدم
بوخشم ار که در حد تو نیدم

بوخشم ار همه س هی خومه دیدم
بوخشوم ار که نا رفیق اویدم

اگر که دیر ینه بت گُم بوخشم
اگر گوم دوستیته اخوم بوخشم
اگر دلگیر اویدی زُم بوخشم
اگر دیر عادت کردیبُم بوخشم

گدم وا هی همهس تی خوم نشینی
نوا به غیر مو هیشکسه بینی

گدم غیرا مو یار سی تو دی نی
به زور اخندیدی و وا ای دل خینی

وا با مو هیچ نداشتی روز شادی
گنه ت نی ار که زُم نیکنی یادی

تا وا قهر کردنت جوابمه دادی
دیه با رهدنت تش بُم نهادی

مو ار بد کردم نبی ز دستی
نه ز دل خوشی بی نه سرِ مستی

اگر یه جایی دیدیم تیاته بستی
اما تی خوت نگوی بُم خیلی پستی

تو رهدی بعد مو راحت نشستی
چنو خوب بیدی که ز تیم نوستی

یه کم مو سخت گیر بیدم، تو خیلی خوبی
به ولا تو خیلی خوبی، مو همیشه سخت گیر بیدم

دل غم داره دی ز بی وفایی
دلم خینه دیه ز ای جدایی

ز مو ناله ز تو هی بی صدایی
نه که فکر یونی که دی نیایی

درسته مو بد بیوم، ولی برگرد …

یو رسمس نی بفا داری اجوره؟
حالا ایگوی نیخومت په می به زوره؟

مو وایدم پیر، تیام ز ارس دی کوره
اگوی صد سالمه پام لوِ گوره

ایبینم دی سلامت سرد وا مو
نه که یکی دینه آوردیه به جا مو

تو مر شک داشتی مین عهد و وفامو
چطو رهدن ز یادت خوویامو

سخت گیر بیدم ولی خوبی هم داشتم …

چه بد دیدی که دی یونه سزا مو
ز سر لج وا رقیبم یی نیا مو

دینم به نات، مو ز تینا نشستن خیلی آسم
تو دی راضی مبا ز التماسم

یو شعر نی، درد دل بی که گُدم سیت
ای دردا دلمه ایخونه قاسم

متن، اختصاصی لر تی وی

14+