دانلود دکلمه احساسی لری با صدای رحمت فرهادی (بختیاری)

متن دکلمه لری

….

چه دونم چه هواییه روز و شوم خیلی گرهدی
کلام و صدام خیلی گرهدی
که مو نونوم چمه دردم زمونه
کموتر دلم بی آشیونه

که چند وقته هوای یار کردُم
عقه جوه خومه سی دل بدردُم
نکنه ای دلم دی هرض وابید
دلُم یه دفه دی پر ترس وابی

اما یدفه دی شالُم بستُم
زه دست روزگاروم خیلی خستُم
مو و ای حال و ای سال های لیشُم
مو وا پاییز دی قوم خویشم دلم پر مهر بی جور شبنم

بزن تدرگ ای خدا تو کم کم
که مو و دل دیه عهدانه بستیم
که صدا ساله دیه زه غم نجستیم
که خواستیم جیم ولی رهمون که بستی
که روزمون پر غمه هم خیلی خستی

….

متن اختصاصی از لر تی وی

91+