دانلود تصنیف بسیار زیبا و شنیدنی سیلت از سیف الدین آشتیانی (لری مینجایی)

آهنگ قدیمی لری

Lori music by Seif Din Ashtiani called Seilet

متن و ترجمه فارسی ترانه لری سیلت از سیف الدین آشتیانی (Lyric)

….

سیلت (نگاهت) 

شاعر: ایرج رحمانپور

هه دَرمَنه دِل بی کِش
(ای درمانده دل خاموش)

دِ ویر بُردمَه آسایش
(ز خاطر برده ام آسایش)

وا سِیلت برفِ دل وا رَت
(با نگاهت برف دل ذوب شد)

افتا وا جُو دلِ شَکَت
(و جانی افتاد به دل خسته)

وِ سیلت کِردِمه عادت
(به نگاهت کرده ام عادت)

بیمه دائولِ ور هونَت
(شده ام مترسک در خانه ات)

وا سیلت آسمونم قِنج
(با نگاهت آسمانم زیبا)

زِمینم ئو زِمونم قنج
(زمینم و زمانم زیبا)

وا سیلت روزگارم خوش
(با نگاهت روزگارم خوش)

پائیزم ئو بهارم خوش
(پائیزم و بهارم خوش)

بی سیلت سال بی بارو
(بدون نگاهت سال بی باران)

بی سیلت زنه ِئی زِندو
(بی نگاهت زندگی زندان)

دِئٌو چَشه مَسِتِه وِردار
(دو چشم مستت رو بردار)

بَوار وِ دشتِ بی گلزار
(و ببار بر دشت بی گلزار)

وا سیلت چَشمَه می گُشیَه
(از نگاهت چشمه (ها) می جوشد)

دیوِ شهرِ شِوء می کُشیه
(دیو سیاه شب کشته و(می خروشد))

وا سیلت سِوزم و سَر بَرز
(با نگاهت افراشته و سبزم)

بی سیلت چی هَریزِمَرز
(بی نگاهت چون علف هرزم)

بی سیلت دارِسو بیمار
(بی نگاهت جنگل بیمار)

زنه ئی تَل و بی تیمار
(زندگی تلخ و بی تیمار)

دِئٌو چَشه مَسِتِه وِردار
(دو چشم مستت را بردار)

بَوار وِ دشتِ بی گلزار
(و ببار بر دشت بی گلزار)

واسیلت شِعر تَر دارِم
(با نگاهت شعر تازه دارم)

هزار سودا دِ سر دارم
(هزار سودا به سر دارم)

وا سیلت دفترم وازه
(از نگاهت دفترم بازه)

پُره دِ بیتیا تازَه
(مملو از بیت های تازه)

خوشی مِه زیر و ری نَکو
(خوشی ام را زیر و رو نکن)

نَفسِه شعرمِه نَئسُو
(نَفسِ شعرم را ز من مستان)

وِ سیلت کِردِمه عادت
(به نگاهت کرده ام عادت)

وا سیلت برف دل وا رَت
(با نگاهت برف دل وا رفت)

…..

متن و ترجمه اختصاصی از لر تی وی

۶