دانلود اهنگ لری با صدای داریوش نظری با نام تش مه بلیز

Luri music by Darush Nazari called Tash Me Bliz

….

متن ترانه لری تش مه بلیز دازیوش نظری

….

سایقه شوئی دِ هونه زَم وِ در / رِکُ رَکِم بی دِ پا تا فرخِ سر
لیوئی دیم پا تشی کور و کِلیز / هی می گُت تش بُو بلیز تش بُو بلیز
بُو بلیز ها وات بیام تا تی خدا / ها بُهونِم مورِئی وانی خدا

جاشِ دونِم ها کجا نی میزِنه / کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه
نِصمه شُو وختی که مِه سردِم مُوه / وَختِ جَرّ و تاوِّ قی دردِم مُوه
وختی مِه سرتا وه پام دی میزنه / آسِمو سیم ساز چپی میزنه

وختی تا صو یی مِجُو بارو میا / وِ مینه تَژگا نُوَه دارو میا
مَر خدا ئی شُونِه زیتِر کِل بَکه / زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکه
وختی ژاری شُونه بی شُم سر میکه / دردِ دل وا ساقی کوثر میکه

وختی درویشی میمیره بی صدا / پُرسِ پوئه ش گرمِ گرمَ تی خدا
هر که گوش بیره خدا نی میزنه / دِل زِوین رِنگِ وی وی میزنه
هی میوَن وِشونِ رونِ نی خدا / هی می گُت مَر هی خدا مَر هی خدا

شُو دِرازَ ای تش کور و کِلیز / بُو بلیز و بو بلیز و بو بلیز
یِه دَفَ سیلی دِ سر تا پا مِه کِرد / تُن وِریسا دَس تَمَنا وا مِه کِرد
گُت فِدای قد و بالات بام مِری / دیر جونِت تو دِمِه لیوَه تِری

مَر چی مِه آوارِ و بی مَسکِنی / نَنگِ دوس و خَنِه زارِ دُشمِنی
رُو مِنِ ول کو و حال زارِ خُوم / تا دِرارِم سر دِ کار و بارِ خوم
وِش گُتِم ای عاشق پاکِ خدا / باث و بانی رونَقِ خاکِ خدا
تو دِ ظاهر لیوِئی جونِ دلِم / مِنِ بیچاره دِ ظاهِر عاقِلِم

…..

متن اختصاصی از لور تی وی

بفرست واسه دوستات: