دانلود آهنگ پسینل بهار محسن نصری

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ پسینل بهار محسن نصری

♥♥♥♥♥♥

دم عیده و دل مو لک زیه سی دییَن یار

خشِ هی پیت بکنی وی سال پسینلِ بهار

هی سیم ناز بکنی هی مو قضاته ورگرُم

قربون خندهسنت دردِ بلات و من سرُم

دستَ من دَسُم بنه تا بینی احوالُم چنه

ایخم ای مردم بیونن که دلت مال خمه

دستَ ودَسُم بیه دل وی دل مَسُم بیه

یه بوس اوداری هیبات که نشَسُم بیه

دل بیه دل دل نکُ دَسَلمَ ول نکُ

تیلت جُم نخرن و هیشکه تو سیل نکُ

سیر وانیبوم و چَشمه ی چشمت

دم دقه مو تشنمه تشنه ی عشقت

خوبی و دلُم بند نَفَسلتِ عزیزم

اگه که بی خور بوم وتو چول و مریضُم

قربونــــــــــت عزیـــــــــــــزم

متن، اختصاصی لر تی وی

11+