یار یار غمگین بهمئی وه ره رومز ایرووم

Lori song Download by Kiyamarz called va rah roomez iravom

♥♥♥♥♥

متن آهنگ یار یار بهمئی

….

وه ره رومز ایروُم سینه پیر علمدار / دادمت همی قرون قسم دهس اَ جونم وردار
سوز میرُم خونیه، در گشتُم وه ؟؟؟؟ / رفتُم همی دم امامزاده سی صالح آخی دل گرُهده ماتم
چی پازن همو من تیل ماغر زیدنت چه سخته / ایگُ همی صیادون همی پسین بُنگ ایزنن وای وای وه تاله بخته

دای یار خُم قهر کرده ره ، ره سی وه غریبی / رنگ رُسقارمه بوین بی وفا چی خاری گل گرمسیری
وای کافری بهسُم وه چه مه نیروُم وه مالش / گو بدینُم قطار تفنگ ، برم گل سی شکالش
وای چاک و پوک این ؟؟؟؟؟؟؟‌ / دا کُر وه زندون وه برِ دُهدَر همی گل سیش وه تنگه
گرمسیر سی هردمون سرحدمون همی وه دیمه / ار همی گل باورت وم نیکنه ، دی همی من بهمئي بیو بپینیم زمینه

بفرست واسه دوستات: