دانلود آهنگ لری کینه (کیه) از پویان مختاری و فروزنده

 Download Lori song by Pouyan  Mokhtari ft Forouzandeh called Kine

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری پویان مختاری و فروزنده با نام کینه (کیه) بختیاری

…..

تو که نیدی اوفته همس گره کور وِه کارُم
عَصبیوم حُوصله ی خومونَم ندارُم

تو هم که وِه مو هیچ حسی نداری
نَدونُم سیچه دَنگ اِدِراری

سی مونی که بی تو یخ اِکه دستام
سی مونی که هرجا بیدی مِنه حرفام

سی مونی که شَوُم نیبی بی تو صو
ول کردی رهدی و جوونیم سی تو سهد

رَه بَست ری همه چی تیاسه
نَونُم حالا کی واسه

کینه که مُنه بُرده زِ ویرس
کینه؟ کینه؟

سیچه نداشتی تو کارامو حس وس
چونکه نداشتم کامارو اِس اِس؟

گوش بده، او شوکی که واسی
ها! همو که تَیس تو پلاسی

نَشته بی سی تو هوش و حواسی
همو که باعث اوی تی مو نواسی

همو که اوایل بیدی فامیلس
تی مو بیدی ولی فکرت وات دینس

همو که خومم چند بار وات دیمس
خوس باعث اَوی یا که ماشینس؟

که ول کنی بری بنی ایچو مونه تینا
راحت برو! تی مو هیچکی تونه نید ها

حتی بَووت حتی دات حتی هُو که واسی
خو ادونستن که تم مونه خواستی

سیم بگو بِنَم

هم وقتی بینت گُل اِده وت؟
یا که خش خار دل درست قُتِنه وِت؟

تونهَ زَنِست مِی ریت رَه؟

یا که هنی تیته و کیس کنی ریس
سیس کنی ریسک؟

یا که فیس کنی سیس؟
دُنگ مَده! هیس

رَو! رَو شَرته کم کن
حتی بَووتم نیخواس تونه چن مو

گودی فاتحه مو بخون که رهدُم دیه
ها؟ ای طرفا؟ رَه گم کردیه؟

کجه بیدی تاحالا؟
تو خو بیدی تا بالا

گردل مِن خوشی
حالا وَستی یادم؟ ها؟

چه وابیده دیه لِیوَت نِه؟
چه حالیه وقتی دی تَیت نِه؟

منبع متن 

متن، اختصاصی لر تی وی

41+