دانلود آهنگ لری هی گل دانیال هوشیاری

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری هی گل

های وو خدا یه وایه دارم، های دعوتت بیا و کار / های خوم بخونم خوم برقصم، های های تا بمونه یادگار

دای ما اومدیمون ما اومدیمون هی گل / دای همه مون دستمال و دست هی گل

وای ناز و بالی بی بی عروس هی گل / دای خوت بووند حنا و دس

وای صد سوار ز کُه درومه هی گل / دای چیش ترکه چیش ترکمن

دای بنیاشون ککی جونیم هی گل / دای ناز بکن شیرین بخند

دای بیو بخونیم بیو برونیم هی گل / دای سی کری سی دوری

دای شیر دوما من میدون هی گل / ککا دده بو تو وری

دای زر هجله ش ایگذشتم هی گل / دای بوی هجله ش چه خشه

دای ناز و بالی شیر دوما هی گل / دای دس و زلف زینشه

دای زلف زرد گل گلینش هی گل / دای دسته دسته بسیه

وای گل بیاریت گل بووندیت هی گل / دای شیر دوما خسیه

متن، اختصاصی لر تی وی