دانلود اهنگ لری همتوار از کوروش اسدپور (جدید ۱۳۹۶)

Download Lori Song By Kourosh Asad Pour called Homtavar

♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام همتوار

….

بختیاری تا لرستون، بویراحمد تا کهگلو
همه از خین یکیم از یک چه دیدیم ای گوو

هی نگوییم تو بویر، مو بختیاری، هو لره
همه از خین یکیم هر چه لرن مثل دُره

از لرسون کل ورارین تا بیشنه کهگلو
بختیوری گو گپه اویده وا تیپ و گرو

ما یه قومیم پاک نژاد و همتوار و ریشه دار
جون فدای ملک ایرون مردم زاگرس توار

های جم وابوین های جم وابوین، هی نگویین که کمیم
جور زرده، جور دنا، چی اُشترانکوه محکمیم

از دیار دشت پارس تا بندرات و مال میر
تا خوزستون و ایلام بیا به کردستون شیر

مو یه قومی ریشه دارم همتوار و سردیار
جون فدای ملک ایرون مردم زاگرس توار

بختیوری تا لرستو، کهگلو تا قوم لک
گوگریمون په چه وابی سیچه دیر مندیم ز یک

خاک ایران جونمونه، اِو خلیج چی خینمون
اِو خزر حرس تیامون، گوگری آیینمون

جور زرده جور سوزو جور گره کُه کلار
جور کینو کُه منگشت، کُه تاراز کُه منار

جور سالن، اشترانکوه، کُه ریگ و کُه دنا
جور خومی کُه نیر و جور قارون جور دلا

جور ای کوه ها بلندیم، ریشه دار و سردیار
جون فدای ملک ایرون مردمون لرتوار

های وریستین های وریستین های وریستین نه کمیم
جور زرده کوه قندیل اشترانکوه محکمیم

جور آرش چی سیاوش، کوروش و چی مازیار
جور رستم جور بابک آریویی لر تبار

جور ای شاه پیایل همه مون عهد بسته ایم
سی نثار جون به ایرون همه مون کد بسته ییم

های جم وابویم های جم وابویم هی نگوییم که کمیم
چی سیاوش پاک پاکیم ، غیرتی چی رستمیم

 

متن، اختصاصی لر تی وی

72+