آهنگ نازلوم چته زندیم فدات با همخوانی کاظم قادری و دختر لر بختیاری
نازولم چته زندیم فدات

3+

بفرست واسه دوستات: