دانلود آهنگ لری شلال مهسم از سجاد رزمجو

lori song Download by Sajad razmjoo called Shelale mahsom

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

….

شلال مهسم دیره وه دهسُم / وه درد دیریش کمر اشکهسُم

مالکنون اومه رسی من کُه ؟؟؟؟ / درد دل سی کی کنُم حرفمه کنه باور

ای بو بو بومی ای بو کو یارُم / ره وه دیارم بو بو یلونِ مالُم

چشمه زلال میشی چشمه قرار یارُم / بروُم وه دین ؟؟؟ اوسه پازن بیارُم

شلال مهسم دیره وه دهسُم /وه درد دیریش کمر اشکهسُم

دم پسینون دل ایگره بونه سه جانه / که تاسکُ‌؟؟؟ مورِ صفانَ

شلال مهسم دیره وه دهسُم / وه درد دیریش کمر اشکهسُم

وَم ایگُفتی تییل کالت دوباره کرده بی دینُم /وه من آیینه دلُم حتی فقط عکس تنه ایبینُم

وم ایگفتی ته ار مجنون ته ار فرهادی ار خسرو / مو لیلاتر وه لیلایُم مه شیرین تر وه شیرینُم

شلال مهسم دیره وه دهسُم /وه درد دیریش کمر اشکهسُم

عزیزم همیشه یادت ایمونه که هر وخت سیلت ایکردُم یار

وَم ایگفتی بره پس تر ایفته گردنت خینم

وت ایگفتم وه خوت حرفی بزه وا ای دل تنگُم / وم ایگفتی ؟؟؟؟ وی یار یار وه خُم ای کاره نیبینُم

شلال مهسم دیره وه دهسُم /وه درد دیریش کمر اشکهسُم

بفرست واسه دوستات: