دانلود آهنگ لری سی تو پویان مختاری (بختیاری)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری سی تو پویان مختاری

……

مند آرمون دلم / که باز بشینی کلم / ار بدونی چندی دلم تنگ سیت / ایایی باز تو کلم، عزیز دلم

امشو دلم بدجور گرهده / وا بکنم صد جور گریوه

ای روزگار نیخو وا مو بسازه / اما خو حالا حالا ها وا مون بوازه

نه حال رهدن دارم نه نای مندن / هر کی رسی و مو ایشکند دل مونه عمدا

خین کردن من دلم / ونجنیدن بل بگم

بی تو چندی سخته / بی تو زمین سقفه / بی تو دی نی صرفه / ها تو میرای سخته

سی ولا لیز نگرهدم / دلم ایخا سر بنم سیر بگریوم

سی ای حالم و ای دل سادم / اعصابم خرابه حوصله ندارم

تیپم بروزه / ولی غیرت مال زمان بهروزه

نترم بوینم خیل چیانه / نترم بوندم ری تو تیامه

ها تس مرگه همه ایمیرن / ولی کاش هم . غم نبینه دل

کاش بمنی سی مو ستینم / ایگودی هیچ وقت نیری ز ویرم /ایخوم نبو سر به تنت مو که یه روزی ایخواسم سی تو بمیرم

امشو دلم …

نونم و کو کُه سر بنم / خوم تک هی ره ایرم

هی فکر کنم بنم ایراد کارم کجه بی که تو رهدی

غم برد دلمه چند کُه دنا / خیلی چیا گرم سر تو ونا

چون چند تیام خاطرته خواسم / گدم سی تو من ری همه ایواسم

دردمه نونی / مو وا یاد تو قدم زنم، تو پی هو ایدونی

ها ایخاسم سی تو عوض اووم ولی تو نشتی / دونم داری صدامه اشنی / بارو ایزنه باد ایاره ولی زمستون بی تو خش نی

من آرمون دلم …

ای زندی هم کشکیه ها … سی مردم، کانتینر ایره، کشتی ایا / سی ایما ولی قرض ایره وام ایا

ها هر دو تا ایرن و ایان ولی هو کجه و یو کجه

حتما حلا وا خوت ایگوی هی کُ یو گو چه

وستم من چه و چاله / نه عمو مند نه خاله

ای حرفا هم حرف دل، گریوه و ارس داره

وقتی و نفرت و نکبت پرم / دام و مو گو نکن فکر بد کرم

مو هم ایخوم تا جون من لاشمه / و کشورم و ایلم خدمت کنم

دانلود آهنگ رپ لری سی تو از پویان مختاری (بختیاری)
امتیاز ۴٫۷ از ۳ رای