دانلود آهنگ لری زله زله صادق محمودی

Download Lori song by Sadegh Mahmoudi called Zela Zela

♥♥♥♥♥

متن اهنگ لری صادق محمودی با نام زله زله

….

های زله زله داینه دای، دای کِلو مژگانه
بند تش ولم مکن وُ خم تهنانه

های زله زله داینه دای، دای کِلو مژگانه
بند چاله ولم مکن وُ خم تهنانه

دای خوت گلی نومت گله، گل منه دهست آی ور دلم بانه
دای آدمه کلو ایکنه تیه ل مهست آی زله زله ی داینه

های زله زله داینه دای، دای کِلو مژگانه
فیس نومزادته مکُ دای مکش ایما

*****

دای وه شکوه شهر گل دُر خرابه حال کُر
دای وه کوته ی کلاشم دُر تو بیو سر لاشم

سر لش بی صحابم دوور کردی خرابم

منزلم وه بندره دای سر خط ریلم
تیه کا وینستونه دای نیکشه میلم

*****

کمرم درد ایکنه دای دَ نیده یاری
هر جایی یادت وه خیر دای رفیق پاری

*****

سر مازه ی چلیکلش دای مازه ی ..؟..؟..؟
بوش وه قربون دیش بره دای که ای گله آورُد

 

۳۲