دانلود آهنگ لری دا آیدا شاه قاسمی

Download Lori song by Aida Shahghasemi called Da

♥♥♥♥♥

متن آهنگ آیدا شاه قاسمی با نام دا

….

سر شوم تا دم صبح بندم نشسی نایی نای

غیر خنده سر لو چی وم نخواسی نایی نای

آی نایی دی نایی نایی نایی نایی نایی

دی نایی نایی نایی جون دی نای نای

تاتی تاتیم کردی تا وه ره افتاسم ناهی نای

الفبانه سیم گوتی مو خوم نخواسم نایی نایی

خندنه اغو اغوت سر لو مو سوز کِ نایی نایی

شویل تار مونه خنده تو روز کِ نایی نایی

نایی نایی دی نایی نایی نایی نایی نایی
دی نایی نایی نایی جون دی نایی نایی
تو غنچه بهاریی خوشبو و خوشرنگ نایی نایی
عطر و بوت عالم گیره من بی تو دلتنگ ناهی نایی
امیدم عشق و صفا من ریت ایخندس نایی نایی
هر خاری ر من پام دلت ایلرزس نایی نایی

متن، اختصاصی لر تی وی

107+