دانلود آهنگ لری بیعار مهدی امیریان

♥♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری بیعار مهدی امیریان

♥♥♥♥♥♥♥♥

مردم ، نفسل آخره | دلدارم خور کنید
م تش دلم برازیه | چرنگل ودر کنید

مردم ، نفسل آخره | صغده بتم ول نیکنه
طبیب دردم کوچنه | کاری سی ای دل نیکنه
••••••
توش گلیم آبی و نومی | خرسلم مهلم نیین
تییلت گپ نیزنن بام | سیم بگو چ وم دیین ؟

رحم جوونیم ک بیو | نل و ت بیزار آنبم
کارم سراکو هم گذشت | نل سر ت بیعار آنبم
••••••
هرجا ک بم تنی | هرجا برم تنی
ای دل کلو تنه | ایخی چ وش کنی؟

نونم و کو برم | نونم و کو بیام
کل کل بردت آبیم | کافر سیچه نییی ریام ؟
••••••
میرشکالی دهس برنو ب ، ولی تیرش نکه
دهسلش هی لرزن ، می برف بارون وش زیه

هم قطارل هی سراکو وش این ، نونه کسی
تییل ای کهره شِکال ، دل میرشکال تش زیه

دانلود آهنگ لری بیعار مهدی امیریان
امتیاز ۲ از ۳ رای