دانلود آهنگ لری دوس و دسمال با صدای ایرج رحمانپور (لکی)

….

متن و ترجمه فارسی ترانه لکی دوس و دسمال

…..

ای دُوس اَر هاتی، پِیم باوَر دَسمال، دَسمال دو وَ دو
{ای دوست اگر آمدی برایم دستمالی بیاور ،دوتایی} 

مِیم بِگِریویام ،بِکَرم زاری، تا سپیده ی صو
{میخواهم تا سپیده صبح گریه و زاری کنم} 

ژَه خُمِ کُهنَت جامی پِیم باوَر، آگر ژ دل دَرده دارم دَر
{از آن خُم کهنه ات جامی برای من بیاور و آتش به این دل پر دردم بزن} 

یخِ چَن سالِه ی، گیانِم و آو کَر
{یخ چندین ساله جانم را آب کن و به جانم گرما ببخش}

ای دوس ار هاتی،پِیم باور سازی ،سازهمرازی
{ای دوست اگر آمدی برایم سازی هَمراز و هَمدرد برایم بیاور}

سازی پِیم باور، غَم و دَنگش بو، پَژار ئو ناله و آهنگش بو
{سازی که غم و ناله درآهنگ آن موج بزند}

ای دُوس اَر هاتی، پِیم باوَر دَسمال، دَسمال دو وَ دو
{ای دوست اگر آمدی برایم دستمالی دوتایی بیاور}

میم بگریویام ،بِکَرم زاری تا سپیده صو
{میخواهم تا سپیده صبح گریهو زاری کنم}

تو و سوز ساز بنالینه وه ،منیش و نالَم، بکم شینَه وَه
{تو با سوز سازت ناله کن و من هم با ناله ام شیون می کنم}

اِمشو شوَه خاص ،شای شُوانِمه ،رَنگ رَشمِه زیقآو و دامانِمه
{امشب شبی خاص است، و شاه شبهای من است}

ای دُوس اَر هاتی، پیم باوَر دَسمال، دَسمال دو وَ دو
{ای دوست اگر آمدی برایم دستمالی دوتایی بیاور}

میم بگریویام ،بِکَرم زاری،تا سپیده صو
{میخواهم تا سپیده صبح گریه و زاری کنم}

….

متن و ترجمه اختصاصی از لر تی وی

امتیاز شما به این خواننده