دانلود آهنگ بسیار غمگین لری با صدای بانو فروزان دسترنج با نام دا دا
این سبک در بین لر های جنوبی و بختیاری به شروه، شربه و دا مرده نیز شناخته می شود.

درخواستی کاربران

متن شروه لری دا دا از فروزان دسترنج

دا دا، دای درد دل داره دلُم، دای سی کی بنالُم
دا بروُم تی سهته دلی، دای تا برسه وه دادُم (دایُم)
دا دا دا مه نوروز ملا فرشید دا دیدمش سر قبر یارش
دا هی شیون ایکنه دای سی روزگارش
دا، دا ..؟..؟ ایگو گو فرشیدُم گو سفر ایری بری، گو زی بیو وه هونه
گو فرزین و فرزاد نابالغن، گو هر دم ایگرن بهونه ت
دا رو هرکسی رودش نمرد، شالا نمیره
رو وابو وه خرمن گلی، (لر تی وی) رو وه سایه ش بشینه
گو بچییلته دیدمه سر ره گو هی ایگریون
گو منتظر ماشینلن، گو بوشونه بوینن

متن اختصاصی توسط لر تی وی