دانلود آهنگ داینی داینی کوروش رضوانی فر

Download Lori song by Koorosh Rezvani Far called Dayni Dayni

(از آلبوم ایل احساس)

♥♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری داینی داینی کوروش رضوانی فر

….

های شقایق دشت دلم های جونم فصل بهاره / های دل هوی دنانه ک های جونم طاقت نداره

….

های داینی داینی داینی / هیجا وای بهض دنا نی

….

های بریمون سیزده ودر های جونم من دشت مازه / های چه خشه اول بهار هی جونم بی یار تازه

….

های داینی داینی داینی / هیجا وای بهض دنا نی

….

های هر پسین دلم ایگره های جونم سی کوگ نیرم / های داغ گل زورم گرو های جونم بل تا بمیرم

های داینی …

های کوگ مهس بیرزا های مو دنا نشینم / های مرده و انتظار های جونم سر پل پرینم

های صب دنا ظهر خومی ام شو کوه نیرم داینی / های چرخ گردون فلک ک و تو دیرم داینی

های داینی داینی داینی داینی داینی ایلی داینی / های یارم ای ورد غزل پهنی چویلی داینی

های ایل ایره ورد غزل مو گرمسیرم داینی / های کموتر برج دلم بهسن و تیرم داینی

های مو غریب دل هم غریب بل تا بنالم داینی / ها مث کوگ چاسه قار تیر خرد و بالم داینی

های وریسین بار بکنیم بریم خرنداز داینی / های شاهینل کوه دنا اومن و پرواز داینی

های تا بریم سر کوه دنا پی برف بشینیم داینی / های بو و اوریشم بنیم چویل بچینیم داینی

 

متن، اختصاصی لر تی وی

34+