دانلود آهنگ ایبالوم کوروش رضوانی فر

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری ایبالوم کوروش رضوانی فر

…..

ایبالوم باغه اوبالوم باغه / تو وم ورومه دسلم داغه

بلال بلالم کردی مجنونم / بی تار جونم سی گل ایخونم

وعده ی نگارم چشمه بلقیسه / هر چه که دارم چشم بلقیسه

بلال بلالم و دل اینالم / کو اسب بور و نوزین چالم

ایبالوم اویه اوبالوم تنگس / نیره و ویرم تا ابد هرگز

بلال بلالم اور بارونم / ظهر و دنایم شو و مارونم

فصل بهار و مال وبار ایخوام / شولیز شورم تا بشار ایخوام

بلال بلالم بلال ای جونم / ایلل و خومی مو شلال دونم

ایبالم کویه اوبالم دشته / هوری بهشتی منش ایگشته

بلال بلالم می گل یاسی / آهو غریبه ایل احساسی

کمین وم ایکه زر لقه ی گیلاس / هوی دو چشمش زندگیمه ایخواس

بلال بلالم سی گل نرگس / کره شکالی من کمر ایجس

ایبالم پیرن ووبالم گندم / چی گل و بلبل دورت ایگردم

بلال بلالم گل غزل خونم / بی نین هفت بند سی گل ایخونم

 

متن، اختصاصی لر تی وی

27+