آهنگ لری گل گرمسیری جاسم خدارحمی

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری گل گرمسیری جاسم خدارحمی

♥♥♥♥♥♥

نومت شیرینه،دارت شیرینه
دل وایه کرده تیت بنشینه

مى گل بادم،مى گل انارى
بسکه قشنگى ، بهضه بهارى

مخمل و پاته، مهلو و ناته
زندى نداره ، هر که نه باته

دم بال کهنت پیلک رقاطه
کمتر بکن ناز ، تش زى ولاته

داغ دو برگت که کور و پیرم
مه دل ندارى نل تا نمیرم

تش زى و جونم گل گرمسیرى
کردى غزونم حونت نمیرى

 

متن، اختصاصی لر تی وی

22+