آهنگ لری گل تیه کال جاسم خدارحمی و پویا صالحی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری گل تیه کال جاسم خدارحمی و پویا صالحی

…..

چوپی چو بوزیل تا ابد وکاره / دل اگر عاشق نبو برد حراره

وقتشه که ره بیی بی کل و گاله / سر تیلت جا بدی گل تیه کاله

تیر غم عاشقی کرده نشونم / یاد تیل کال گل برده امونم

حاصل عمرم گل سوزه بلاله / مرغ دلم عمریه تی تیه کاله

عشوه و ناز ایکنن تار و سه تارم / ناز تیل کال گل برده قرارم

چوپی چو بوزیل ….

چاله بی تنگ و تش فیدی چه داره / موقع دل دادن فصله بهاره

قرص مه صورتت چی مه کامل / دور تو حلقه ایزیدیم هم مو و هم دل

زلزله عشق گل حونمه رمنا / گل ومه واپر ک کهتره جمنا

باغ پر آوازه بی هر چه که دیدم / دسته گلی تازه بی هرچی که چیدم

چوپی چو بوزیل …

59+

بفرست واسه دوستات: