دانلود آهنگ لری تیه کال برنو شروین پناهی

♥♥♥♥♥
متن آهنگ لری تیه کال برنو شروین پناهی
♥♥♥♥♥

چه خشه اول بهار ، پهنی شلال دون | تیه کال برنو
ایل لیلی بار کنه ، سی ایل مجنون | تیه کال برنو

دیرادیر سیلت کنه ، بی چشم کالش | تیه کال برنو
اسب سرخ زین کنی ، بری و مالش | تیه کال برنو

های تیه کال برنو | جات خالیه امشو

♥♥♥♥♥

چه خشه هوشش نره ، عهدی که بهسه | تیه کال برنو
شو بری سر ورد یار ، تا خش نشهسِه | تیه کال برنو

یه تشی سیش بر کنی ، هیمش بلی بو | تیه کال برنو
نون تیری سیت کنه ، ریش بل بلی بو | تیه کال برنو

های تیه کال برنو | جات خالیه امشو

♥♥♥♥♥

قسمی سیش بخری ، و اسپ و برنو | تیه کال برنو
ار نه خش بو سیچنه ، قطار رو رو | تیه کال برنو

بهزه برنوم ایخمش ، بسکه اصیله | تیه کال برنو
تک تهنا هم که بوم ، خش سیم یه ایله | تیه کال برنو

های تیه کال برنو | جات خالیه امشو

۴۰۳