آهنگ آرمون پنج تیر پرون کوروش رضوانی فر

Download lori song by Koorosh Rezvani Far called Armoon Panj Tir Peroon

(از آلبوم ایل احساس)

♥♥♥♥♥♥

متن آهنگ لری آرمون پنج تیر پرون کوروش رضوانی فر

….

شاهینل کوه دنا اومن و پرواز دینه / مثل کوگ چاسه خوار سر دام و آواز دینه

….

هی دینه دینه جونم آرمون پنج تیر پرونم وای آرمون پنج تیر پرونم

….

حیفم ای فصل بهار بیشتر جوونی دینه / شوی مه مال هم و بار سی گل بخونی دینه

….

هی دینه دینه جونم آرمون پنج تیر پرونم وای آرمون پنج تیر پرونم

….

ورکنیم بند بهون بریم سی کوه نیر دینه / حسرت ورد غزل کردم زمین گیر دینه

هی دینه دینه جونم …

دل دنا گل سر چنار خوم مارگونم دینه /

تا بریم سی کوه نیر پهنی چویلی دینه / سر نها و کوه کمر مجنون ایلی دینه

های دینه دینه جونم …

داغ دل زور وم گرو سهت استخونم دینه / سختمه برشتمه تش بس و جونم دینه

هی دینه دینه جونم …

متن، اختصاصی لر تی وی

58+