دانلود آهنگ لری لرسو از خان [مانی ستوده] (مینجایی)

Lori song download by Khan called Loresoo

♥♥♥♥♥

متن آهنگ

مه لرم با غیرتم دریاییم
افتخار مه ینا مینجاییم

مه لرم پر افتخارم مه تکم
بخیاریم جنوبیم لکم

تا بیه نومم د دنیا خوش بیه
مفرغم د روزگار کاسیه

د نژاد کاسى و عیلامیم
جونمه مه سى لرسونم میم

لرسو عشق منه دنیا منه
هر جا که بامه خیالش وا منه

لرسون مه فقط ریى نقشه نى
هر جا لر هى لرسو نومش بنى

بختیارى مینجایى لک زوو
خیلى گپ و سر دیاره لرسو

۲
موزیک پیشنهادی  دانلود آهنگ لری افتخار بختیاری از حجت خدری